OSPOD - Náhradní rodinná péče – pěstounská péče, osvojení

folder-document.png Situace související s pěstounskou péčí a osvojením nezletilého dítěte. 


01. Identifikační kód:
886

02. Kód:
-

03. Pojmenování (název) životní situace: Náhradní rodinná péče – pěstounská péče, osvojení

  • Vyřizování žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu
  • Vyřizování žádostí o svěření dítěte do pěstounské péče
  • Vyřizování žádostí o svěření dítěte do osvojení
  • Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a jejich naplňování

04. Základní informace k životní situaci:

Žadatelé mají zájem příjmout do své péče dítě, které budou vychovávat.   

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
- o osvojení může žádat manželský pár, ve výjimečných případech osamělá žena

- o  pěstounskou péči může žádat jednotlivec nebo manželský pár  

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žadatel se zkontaktuje, nejlépe osobně, s příslušným referentem (kontaktní osoba), sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), který mu poskytne odborné poradenství k jednotlivým formám náhradní rodinné péče, případně mu předá potřebné formuláře pro uplatnění žádosti.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Osobním podáním žádosti, ale je možné využít i formy elektronického podání nebo zaslání poštou.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor sociální, OSPOD, následně Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen KÚ MSK).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
U Odboru sociálního, OSPOD, a to po zralé úvaze žadatelů, že mají zájem převzít dítě do některé z forem náhradní rodinné péče.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
V případě podání písemné žádosti platný průkaz totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

  • Žádost na předepsaném formuláři
  • Doklad o státním občanství
  • Opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá si OSPOD
  • Zpráva o zdravotním stavu žadatele
  • Údaje o ekonomických a sociálních poměrech

Veškeré formuláře a potřebné informace předá klíčová referentka OSPOD (kontaktní osoba), případně je možné formuláře stáhnout z internetových stránek MPSV ČR.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Žadatel hradí pouze poplatek za vyplnění formuláře o jeho zdravotním stavu u praktického lékaře.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

OSPOD ve lhůtě do 30 dnů zašle všechny potřebné formuláře včetně komplexní zprávy na KÚ MSK, který zajišťuje odborné posouzení žadatelů, rozhoduje o jejich zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, zprostředkovává samotné osvojení nebo pěstounskou péči. Lhůtu nelze jednoznačně stanovit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

KÚ MSK, psycholog, lékař

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žadatel je vyzván KÚ MSK k seznámení s dítětem, které má být osvojeno nebo přijato do pěstounské péče, ale o  osvojení dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče rozhoduje v konečné fázi okresní soud.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

epodatelna@karvina_cz

http://www.mpsv.cz/cs/

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

- proti rozhodnutí KÚ MSK o zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče je možné podat odvolání k MPSV ČR.

- proti rozsudku okresního soudu lze podat odvolání ke krajskému soudu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
V případě nedoložení potřebných dokladů bude proces zprostředkování náhradní rodinné  péče zastaven.

21. Nejčastější dotazy:

-  jak dlouho trvá proces zprostředkování - nelze přesně určit, nejdéle do 1 roku.

- zda mohou žadatelé sdělit představu o dítěti – budou poskytnuty podrobné informace o biologické rodině dítěte

22. Další informace:

-  při osvojení vzniká mezi osvojitelem a osvojencem vztah jaký je mezi rodičem a dítětem, osvojitel má vyživovací povinnost k osvojenému dítěti

- při svěření dítěte do pěstounské péče je pěstoun povinen a oprávněn rozhodovat jen o běžných záležitostech dítěte, pěstoun nemá k dítěti vyživovací povinnost

- pěstoun do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče uzavře dohodu o výkonu pěstounské péče, a to buď s obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo s pověřenou osobou

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Na internetových stránkách MPSV ČR http://www.mpsv.cz/cs/

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Příbuzenská pěstounská péče, kdy proces zprostředkování  řeší pouze žadatel, OSPOD a okresní soud.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

 -  OSPOD 

26. Kontaktní osoba:

Bc.  Daniela Čadová, tel. 596 387 764

       Renáta Jančíková, tel. 596 387 768 

       Jana Stonawská, tel.596 387 765

Mgr. Kateřina Sporyschová, tel. 596 387 771

        Beata Holubová, DiS., tel. 596 387 757 - naplňování dohod o výkonu pěstounské péče

Mgr. Renáta Ondříšková, tel. 596 387 789 - naplňování dohod o výkonu pěstounské péče

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.11.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:

13.12.2018

29. Datum konce platnosti popisu:

Nelze stanovit.

 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Během celého procesu zprostředkování náhradní rodinné péče může žadatel svou žádost vzít zpět.