Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

folder-document.png Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

04. Základní informace k životní situaci:
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejpozději do 10 dnů před jeho započetím, a to i v případě, kdy je od poplatku osvobozen.Zvláštní užívání veřejného prostranství v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií inženýrských sítí je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději následující pracovní den po zásahu do veřejného prostranství.Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost (např. změna nahlášeného rozsahu a délky trvání zvláštního užívání veřejného prostranství), která má vliv na výši poplatku do 15 pracovních dnů ode dne jejího vzniku.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor ekonomický,oddělení poplatků a pohledávek, Karola Śliwky 50, Karviná – Fryštát, Úřední dny: pondělí a středa: 7:30-17:30.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), případně plnou moc k zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. Sazba poplatku se stanoví za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Paušální částky se účtují v případě, že jsou pro poplatníka finančně výhodnější.Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit při splnění ohlašovací povinnosti. Sazby poplatku jsou uvedeny v OZV č. 12/2012.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Termíny splatnosti dle OZV č. 12/2012

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
-

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Obecně závazná vyhláška statutárního města Karviné č. 12/2012 o zvláštním užívání veřejného prostranství na území města Karviné.

Soubory ke stažení:

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Poplatník může podat odvolání proti platebnímu výměru nebo odvolání proti výzvě k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek.

26. Kontaktní osoba:
 Ing. Bronislava Růžičková, Bc. Pavlína Závadská

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
15.1.2013

29. Datum konce platnosti popisu:
-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
-