Krizové situace

karvina3-magistrat-18.jpg Na těchto stránkách najdete některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.


V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel, způsobují velké škody na majetku a životním prostředí.

Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.

Na těchto stránkách najdete některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.

01_Krizové situace.jpg

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva


Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

Činnost Magistrátu města Karviné v této oblasti je zaměřena zejména na plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti obce s rozšířenou působností na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a branné politiky státu. V praxi to znamená například vytváření podmínek, příprava a zhodnocení podkladů pro činnost bezpečnostní rady, příprava činnosti krizového štábu, celková koordinace při vytváření havarijní a krizové dokumentace obce s rozšířenou působností, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami.

ZÁKLADNÍ POJMY

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením nebo ochranou kritické infrastruktury.
Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Krizová situace je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“).
Integrovaný záchranný systém (IZS) se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Základní složky IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KARVINÁ

Primátor statutárního města Karviná řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Za tímto účelem primátor statutárního města Karviná zřídil Bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností Karviná (dále také jen „BR ORP Karviná“) pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, jako poradní orgán primátora k přípravě na krizové situace.
 
BR ORP Karviná projednává a posuzuje
- přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení,
- krizový plán obce s rozšířenou působností,
- vnější havarijní plán,
- finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
- závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,
- stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
- způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
- další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.
 
Složení BR ORP Karviná
WOLF Jan, Ing., primátor statutárního města Karviné, předseda
SLÍVA Radim, náměstek primátora, zástupce předsedy
NOGOL Roman, PhDr., MPA, tajemník Magistrátu města Karviné, člen
MNICHOVÁ Martin, Ing., vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné (pověřena zastupováním), člen
BIČEJ Petr, Mgr., ředitel Městské policie Karviná, člen
PIETER Ivo, plk. Ing., ředitel územního odboru Karviná Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, člen
POLLAK Miloš, plk. Ing. Bc., Ph.D., MBA, ředitel územního odboru Karviná Police České republiky - KŘP Moravskoslezského kraje, člen
LOJKÁSEK Aleš, Bc., pracovník Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné, tajemník

KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KARVINÁ

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Karviná (dále také jen „KŠ ORP Karviná“) je pracovním orgánem primátora k řešení krizových situací. KŠ ORP Karviná projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření primátorovi statutárního města Karviné, a to zejména na základě podkladů členů BR ORP Karviná a stálé pracovní skupiny KŠ ORP Karviná.

Složení KŠ ORP Karviná
Členy KŠ ORP Karviná jsou členové Bezpečnostní rady ORP Karviná a členové příslušné stálé pracovní skupiny KŠ ORP Karviná.

Stálá pracovní skupina KŠ ORP Karviná je složena z:
- tajemníka KŠ ORP Karviná,
- určených pracovníků Magistrátu města Karviné,
- zástupce ředitele Městské policie Karviná,
- zástupce územního odboru Hasičského záchranného sboru MSK,
- ředitelky Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná a
- odborníků s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace.

S JAKÝMI UDÁLOSTMI SE MŮŽEME SETKAT

Identifikované typy nebezpečí, které představují vysoké riziko a mohou způsobit vznik krizové situace na území správního obvodu ORP Karviná:

- narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

- narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury

- narušení dodávek potravin velkého rozsahu

- narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu

- migrační vlny velkého rozsahu

- narušení funkčnosti telekomunikačních systémů

- narušení dodávek plynu velkého rozsahu

- epidemie

- přívalová povodeň

- povodeň

- extrémní vítr

- dlouhodobé sucho

- narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu

Zjistí-li někdo, že hrozí, nebo již vznikla mimořádná událost, je morální a občanskou povinností každého občana tuto skutečnost ihned OZNÁMIT prostřednictvím telefonních čísel tísňového volání.


Tísňové volání


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Zjistíte-li mimořádnou událost (např. požár, havárii s únikem nebezpečné látky), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání případně
150 Hasičský záchranný sbor České republiky
  
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla
155  Zdravotnická záchranná služba
 
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
158 Policie České republiky případně
156 Městská policie
   
Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
- co se stalo,
- kde se to stalo,
- své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.

01_Tísňové volání.jpg

Informační leták Voláme hasiče Volame_hasice.pdf


Obecné zásady chování při mimořádné události


Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).

NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy.


Varovný signál, Ukrytí


 Varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“
 01_Varovný signál.jpg
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Požární poplach
 02_Varovný signál.jpg
Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“…po dobu jedné minuty.

Zkouška sirén
 03_Varovný signál.jpg
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé vyrozuměni z hromadných informačních prostředků.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

04_Varovný signál.jpg

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.

1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
 
2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 
3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

 

UKRYTÍ

Opatření k zabezpečení ukrytí jsou realizována jednak při mimořádných událostech nevojenského charakteru a dále plánováním opatření k ukrytí po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

Při mimořádných událostech

K ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech s  rizikem kontaminace nebezpečnými látkami, případně účinky pronikavé radiace bude využito přirozených ochranných vlastností staveb s úpravami zamezujícími jejich proniknutí do objektu.  

Při vojenském ohrožení

V případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se ukrytí obyvatelstva plánuje a zabezpečuje v improvizovaných úkrytech a ve stálých úkrytech. Většina stálých úkrytů byla rozhodnutím Hasičského záchranného sboru ČR vyřazena z evidence zejména z důvodu jejich havarijního stavu, na základě žádostí vlastníků předmětných staveb. Za základní způsob ochrany obyvatelstva ukrytím v Moravskoslezském kraji při vojenském ohrožení je považováno plánování ukrytí v improvizovaných úkrytech.

Informační leták Varování obyvatelstva Varovani_obyvatelstva.pdf


Evakuace


Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE

Dodržujte pokyny složek integrovaného záchranného systému a orgánů zabezpečující evakuaci.
Dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu) v případě evakuace.
Vezměte si evakuační zavazadlo pro všechny evakuované osoby.

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU (DOMU) V PŘÍPADĚ EVAKUACE

- Uhaste otevřený oheň v topidlech.
- Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
- Uzavřete přívod vody a plynu.
- Ověřte, zda i sousedé vědí o evakuaci.
- Dětem vložte do kapsy oděvu lístek se jménem a adresou.
- Domácí zvířata, která neberete s sebou, zásobte krmením a vodou.
- Uzamkněte byt či rodinný dům.
- Dostavte se s evakuačním zavazadlem do místa shromažďování.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

  01_evakuace.jpg 

Obsahuje zejména:
- Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu (vše na 2-3 dny).
- Předměty denní potřeby - jídelní misku a příbor, umělohmotná nebo polní láhev, kapesní nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlík, otvírač na konzervy.
- Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
- Přenosný rozhlasový přijímač s rezervními bateriemi.
- Toaletní a hygienické potřeby, zejména toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta a ručník.
- Léky a používané zdravotní pomůcky - doporučuje se tlakový obvaz, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční prostředky.
- Náhradní prádlo, oděv a obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
- Mobilní telefon s nabíječkou.
- Svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač.
- Pro děti hračky, knihy a další prostředky pro zkrácení
dlouhé chvíle.

Informační leták Evakuace obavytelstva Evakuace_obyvatelstva.pdf


Ochrana před povodněmi


1_Ochrana před povodněmi.jpg

PŘED POVODNÍ:
- Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení.
- Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC.
- Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
- Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
- Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat.
 
PŘI POVODNI:
- Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
- Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou.

PO POVODNI:
- Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií
(plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
- Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům.
- Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
- Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).

Informační leták Povodně Povodne.pdf


Havárie s únikem nebezpečných látek


HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
 
Nezbytná doporučení:
- Urychleně opusťte ohrožené místo.
- Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
- Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory.
- Vypněte ventilaci.
- Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
- Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
- Připravte si evakuační zavazadlo.
- Budovu opusťte jen na pokyn.

 1_Havárie s únikem .jpg

HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK

Nezbytná doporučení:
- Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
- Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
- Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.
- Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
- Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
- Připravte si evakuační zavazadlo.
- Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany
odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy.
- Budovu opusťte jen na pokyn.

Informační leták Chemická havárie Chemicka_havarie.pdf


Biologické zbraně


Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků.
 
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:
- Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
- Umět si připravit vodu pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo převařením.
- Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
- Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
- Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
- Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.

Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.


Chemické zbraně


Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.

Jak se chránit před účinky chemických zbraní:
- Urychleně použijte prostředky improvizované ochrany osob.
- Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.


Prostředky improvizované ochrany osob


PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTIVNĚ, CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ

Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí.

  7_improvizovaná ochrana.jpg

K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem.
Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.
Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.
Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými
nebo koženými rukavicemi.

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu.

Informační leták Improvizovaná ochrana Improvizovana_ochrana.pdf


Anonymní oznámení


Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směřováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát vážně.

  • V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
  • Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa.
  • V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa.

Obdržení podezřelé zásilky


Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu.
Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k ověření obsahu.

Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět.


Kde získat informace


Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

V případě aktivace povodňových komisí či krizového štábu jsou na internetových stránkách statutárního města Karviné zveřejněny krizové linky.

Oficiální informace za Krizový štáb ORP Karviná o vývoji a řešení krizové situace podává:

  • předseda Krizového štábu ORP Karviná,
  • tiskový mluvčí Magistrátu města Karviné (pověřený předsedou Krizového štábu ORP Karviná),
  • pověřený pracovník Krizového štábu ORP Karviná (např. vedoucí směny, ředitel Městské policie Karviná apod.).

DŮLEŽITÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo obrany ČR
Hasičský záchranný sbor ČR
Hasičský záchranný sbor MSK
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Český hydrometeorologický ústav (předpověď počasí, hlásná a předpovědní povodňová služba)
Povodí Odry, s.p. (stavy a průtoky na vodních tocích, hladiny vody v nádržích, srážky)
Ochrana obyvatel (co dělat v krizových situacích)¨


Ostatní


Informační leták Blackout Blackout_leták_A4.pdf

Informační leták k výpadku elektřiny Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě ČEZ Distribuce.pdf

Informační leták Autonomní hlásiče požáru Autonomní hlásiče požáru.pdf

Informační leták Detekce nebezpečných plynů Detekce nebezpečných plynů.pdf

Informační leták Nebezpečné atmosférické jevy Nebezpecne_atmosfericke_jevy.pdf

Informační leták Co je ptačí chřipka? Ptačí chřipka.pdf

 


Povodňové plány obce s rozšířenou působností Karviná a statutárního města Karviné

Povodňový portál ORP Karviná.jpg Digitální povodňový plán ORP Karviná a Digitální povodňový plán statutárního města Karviné jsou zveřejněny na Elektronickém digitálním povodňovém portálu.

 

Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí

perex_znak_civilní ochrany.png Tisková zpráva Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

 

Aktuální informace

Aktuální informace o krizových situacích či významných mimořádných událostech budou zveřejněny na úvodní internetové stránce města Karviné v sekci "Co se děje v Karviné".