Hlášení trvalého pobytu, Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

folder-document.png Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Hlášení trvalého pobytu

04. Základní informace k životní situaci:
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Změnu místa pobytu hlásí
- za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
- za občana , omezeného ve svéprávnosti rozhodnutím soudu tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce
- za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj.: - na obecním úřadu v místě nového trvalého pobytu

Navod_pro_obcana_pri_zmene_trvaleho_pobytu.docx Navod_pro_obcana_pri_zmene_trvaleho_pobytu.docx (257,68 KB)

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Ohlášením změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní
Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
přízemí
Kateřina Božíková, telefon: 596 387 700
Naděžda Bubová, telefon: 596 387 705

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Občan je povinen předložit:
- platný občanský průkaz, v některých případech platný cestovní pas
- občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, případně příslušné matriční doklady k prokázání změny osobního stavu
- občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, dále je vhodné předložit rovněž matriční doklady
Dále občané předkládájí:
- doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt,obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. V případě, že je v katastru nemovitostí daná nemovitost vedena jako zemědělská usedlost, či občanská vybavenost, je nutno doložit kolaudační rozhodnutí o změn užívání stavby. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu".

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře v elektronické podobě nejsou k dispozici. Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je občanovi předkládán k vyplnění a podepsání při hlášení změny místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
(Přihlašovací lístek k trvalému pobytu)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan v hotovosti správní poplatek ve výši 50,- Kč na ohlašovně. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
není k dispozici

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel)

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
V případě, že ohlašovna po splnění zákonných podmínek občanovi vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne ve správním řízení o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Proti rozhodnutí lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Ohlašovna rozhoduje na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.
Za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se vybírá správní poplatek ve výši 100,- Kč (za každou osobu uvedenou v návrhu) v hotovosti (v souladu s položkou 2 písm. d) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).
Dále lze platbu uhradit bezhotovostně
- převodem na účet města: 19-1721542349/0800
- na pokladně MM Karviné
- na poště poštovní poukázkou.
Bc. Ilona Ožanová tel. 596 387 728 ilona.ozanova@karvina_cz
Lenka Salamonová tel. 596 387 727 lenka.salamonoval@karvina_cz

22. Další informace:
Podrobnější informace k rušení trvalého pobytu získáte na tel. č. 596 387 727 nebo 596 387 728.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
24.03.2022

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno