Poplatky, pohledávky, dotace a granty.

karvina3-magistrat-13.jpg Místní poplatky (za odpad, za psy, za užívání veřejného prostranství, z pobytu), vymáhání pohledávek (místní poplatky, pokuty, nájem a služby z bytů),  vydání povolení k umístění herního prostoru. Dotace a granty.


Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Místní poplatek z pobytu

folder-document.png Poplatek je zaveden s účinnosti od 1. 1. 2020. Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

folder-document.png Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Místní poplatek ze psů

folder-document.png Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Podmínky dotačního programu Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2024

Dotační program s názvem  Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2024  (dále jen dotační program) je vyhlašován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla dotačního programu jsou vytvořena v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné (dále jen Zásady) schválenými Zastupitelstvem města Karviné usnesením č. 32 ze dne 05.12.2022. Lhůta pro podání žádostí je od 15.12.2023 do 15.01.2024

 

Poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné

folder-document.png Poskytování dotací zejména fyzickým osobám nebo právnickým osobám (spolkům, ústavům, nadacím, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím, církevním organizacím a dalším) působícím ve sportovní, kulturní a školské oblasti, oblasti volného času dětí a mládeže, oblasti zájmové činnosti, sociální oblasti, oblasti prevence kriminality a ostatní.

 

Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast)

folder-document.png Dotace pro registrované sociální služby a návazné služby nejsou programové, ale jdou cestou individuálních žádostí. Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné, sociální oblast činnosti, může být poskytnuta fyzickým a právnickým osobám na podporu realizace jejich konkrétních projektů nebo jejich činností.