Poplatky, dluhy, granty a dotace

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se dlužného nájemného, místních poplatků (za odpad, za psy, za ubytovací kapacity, ...), povolování výherních hracích přístrojů, poskytování grantů a dotací z rozpočtu města aj.


Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

 

Místní poplatek z ubytovací kapacity

folder-document.png Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

folder-document.png Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.  

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

folder-document.png Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 

Místní poplatek ze psů

folder-document.png Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

 

Poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné

folder-document.png Poskytování dotací zejména fyzickým osobám nebo právnickým osobám (spolkům, ústavům, nadacím, obecně prospěšným společnostem, příspěvkovým organizacím, církevním organizacím a dalším) působícím ve sportovní, kulturní a školské oblasti, oblasti volného času dětí a mládeže, oblasti zájmové činnosti, sociální oblasti, oblasti prevence kriminality a ostatní.

 

Povolení k provozování výherního hracího přístroje

folder-document.png K provozování výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) je nutné povolení. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. 

 

Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Karviné (sociální oblast)

folder-document.png Dotace z rozpočtu statutárního města Karviné, sociální oblast činnosti, může být poskytnuta fyzickým a právnickým osobám na podporu realizace jejich konkrétních projektů nebo jejich činností.

 

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby

folder-document.png Finanční příspěvek se poskytuje na 1 nově vystavěny rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné.