Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů v rozsahu § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby


email.png

a) Adresa podatelny:

Adresa pro podání poštou:
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát

 

Adresa pro osobní podání:
budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8a (mapaico-new-win2.png), přízemí budovy, telefon 596 387 718

Podatelna je zahrnuta do vyvolávacího systému a klienti si musí předem vyzvednout lístek s pořadovým číslem, stejně jako na jiných obsluhovaných přepážkách. Pro zvýšení komfortu klientů je možné využít také rezervační systém a svou návštěvu na podatelněi předem rezervovat. Rezervace jsou přijímány na neúřední dny úterý a čtvrtek. Klienti, kteří potřebují pouze předat své podání na podatelnu bez nutnosti potvrzení mohou bez čekání využít sběrného boxu umístěného před podatelnou.

 

 b) Úřední hodiny podatelny:

Pondělí a středa 7:30 - 17:30
Úterý a čtvrtek 7:30 - 16:00
Pátek 7:30 - 13:00

 

c) Elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvina_cz

Přijetí podání dodaných na elektronickou adresu podatelny jsou odesílateli potvrzena odesláním potvrzující datové zprávy s uvedením data a času přijetí jeho datové zprávy.

  

d) Identifikátor datové schránky: es5bv8q

  

e) Další možnosti elektronické komunikace: e-mailové schránky zaměstnanců magistrátu

Kontakty na zaměstnance: https://www.karvina.cz/modules/contacts/

  

f) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě:

Statutární město Karviná přijímá všechny níže uvedené formáty elektronických příloh datových zpráv. Pro zasílání elektronických dokumentů doporučujeme přednostně využívat formáty, které jsou zvýrazněny:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • rtf (Rich Text Format)
 • txt (prostý text)
 • xml (Extensible Markup Language      Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup      Language Document) odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)      odp (Open Document Presentation)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)      ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic      Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)      tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange      Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture      Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)      mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information      System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard      EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních      dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File      Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx      (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation      Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup      Language Document)

 

Technické parametry: ve velikosti do 10 MB (dokument vč. příloh)

  

g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, USB FLASH

  

h) Postup v případě zjištění závad u přijaté datové zprávy:

Datové zprávy, které jsou neúplné, neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám dle písm. f), nebyly doručeny na přenosném technickém nosiči dat dle písm. g), nebo je nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem nebudou podatelnou zpracovány. Pokud lze určit odesílatele takové datové zprávy, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění.

 

V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód, není předána podatelně ani nijak dále zpracovávána a je trvale odstraněna. Odesílateli v tomto případě není odeslána potvrzující datová zpráva o přijetí podání.

  

i) Postup v případě zjištění vad u přijatého dokumentu v analogové podobě:

Pokud lze určit odesílatele neúplného nebo nečitelného dokumentu, podatelna jej vyrozumí o vadách podání a stanoví postup pro jejich odstranění. Nepodaří-li se vady dokumentu odstranit nebo nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.

  

 

Karviná 21. 12. 2020

 

Mgr. Jiří Jarema, MBA v. r.
vedoucí oddělení informačních služeb
Odbor organizační