Byty, nebytové prostory, pozemky

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se prodeje a pronájmu nemovitostí, věcných břemen, smluv o právu provést stavbu aj.


Grafické znázornění rozdělení města do zón

Grafické znázornění rozdělení města do zón

 

Odprodej nemovitostí

folder-document.png Vyřízení žádosti o odprodej nemovitostí.

 

Pronájem nebytových prostor

Vyřízení řádosti o pronájem nebytových prostor.

 

Pronájem nemovitostí

folder-document.png V případě zájmu o užívání pozemku(ů), příp. části pozemku(ů) ve vlastnictví statutárního města Karviná je nutno předložit písemnou žádost o pronájem předmětných nemovitostí.

 

Udělení souhlasu statutárního města Karviné dle §184a stavebního zákona

Vyřízení žádosti o udělení souhlasu statutárního města Karviné dle § 184a stavebního zákona.

 

Uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Karviné

Vyřízení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu.

 

Uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání

folder-document.png V případě realizace inženýrských sítí (např. vodovodní, plynové, kanalizační, elektrické přípojky, zpevněné plochy pro přístup a příjezd) má občan povinnost požádat o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která slouží jako doklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

 

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a související ujednání - na dobu výstavby

folder-document.png V případě veškerých změn souvisejících s již uzavřenou smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je žadatel povinen požádat o uzavření dodatku k této smlouvě.

 

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

folder-document.png Žadatel po dokončení stavby a kolaudaci inženýrských sítí (např. vodovodní, plynová, elektrická, kanalizační přípojka a zpevněná plocha pro přístup a příjezd) požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.