Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Úvodní stránka > Seznam hlasování

Seznam hlasování

Hlavní obsah stránky

Číslo hlasování Název hlasování
1 Ověření zápisu - p. Majewski, p. Kolek
2 Doplnění č. 2 - Zásady pro poskytování zápůjček k podpoře kotlíkových dotací
3 Doplnění č. 3 - Nové interpelace členů ZM
4 Stažení bodu č. 21 - Inf. zpráva o poskytnutí údajů ZŠ a MŠ Dělnická
5 Program zasedání, včetně změn
6 Vyřízení interpelací členů ZM Karviné
7 Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům ZM
8 OZV o zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné
9 Rezignace přísedícícho OS v Karviné - p. Korbas
10 Doplnění č. 2 - Zásady pro poskytování zápůjček k podpoře kotlíkových dotací
11 Mezitímní účetní závěrka SMK k 30.06.2016
12 Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. pololetí 2016
13 Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 7. - 11. smlouva
14 Doplnění č. 1 - Poskytnutí zápůjčky na realizaci výměny kotle - 12. - 14. smlouva
15 Poskytnutí dotace na 50.000,-- Kč - Individuální žádost
16 Deklarace fin. spoluúčasti obce pro soc. službu Slezské diakonie
17 Deklarace fin. spoluúčasti obce pro soc. službu SLEZSKÉ HUMANITY- úprava usnesení Mgr. Hudzitzcové
18 Zapojení do projektu KÚ MSK Podpora služeb sociální prevence 2
19 Darování vyřazeného materiálu na skladě - výstroj a výzbroj MP
20 Integrovaný plán rozvoje města pro ROP - závěrečná zpráva
21 Dodatek č. 3 k Zřizovací listině RKK
22 Individuální bytová výstavba
23 Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě, OPF v Karviné
24 Poskytnutí dotací z rozpočtu SMK v roce 2016
25 Návrh na poskytnutí dotací - Podpora výkonnostního sportu v Karviné pro rok 2016
26 Sad mikrograntů - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s fin. příspěvkem
27 Záměr realizovat projekt Slezské pohraničí
28 Převod podílu na společnosti BYTservis-služby, spol. s r. o.
29 Darování sklopných sedaček obci Horní Suchá
30 Dražba jednotky č. 4 v domě č. p. 2178, Karviná-Mizerov
31 Převod jednotek v domě č. p. 2174 - změna usnesení ZM
32 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí darovací - MSK
33 Nabídka na převod pozemků - Moravskoslezský kraj
34 Nabytí pozemků - MSK
35 Nabytí části pozemku - MSK
36 Nabytí části pozemku p. č. 2417/91 do majetku SMK
37 Převod pozemků - TS Karviná, a. s.
38 Nabytí pozemku - Martin Jaworek a Renáta Kijonková
39 Převod pozemku p. č. 1685/2 - Bc. Kamil Pietrowski
40 Převod pozemku - JUDr. Igor Gabler a Anna Gablerová
41 Převod pozemku - Mgr. Bc. Damek, Ing. Lakomá
42 Převod pozemku - Zdeněk Stasiewski a Hana Stasiewská
43 Převod pozemku - SJM Sušilovi - návrh - odložit materiál, Ing. Brdíčko
44 Převod pozemku - SJM Sušilovi
45 Nabytí pozemků v souvislosti s výstavbou VPS Silnice I/67 Karviná-obchvat
46 Převod pozemku - ŘSD ČR
47 Zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ŘSD ČR - obchvat
48 Zrušení usn. ZM - Převod části pozemku p. č. 460/1 -PROLIFIC CZ, s.r.o.
49 Uzavření dodatků - odkanalizování okrajových částí lokalita 2,3
Přihlášení