ZŠ a MŠ U Lesa hledá nového ředitele

perex_ZŠ U Lesa_ilu.jpg Uchazeči mají možnost podat své přihlášky do 12. března 2018.


perex_ZŠ U Lesa_ilu.jpg

Rada města Karviné vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské škola U Lesa, Karviná, p. o.

Požadavky:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve zněpozdějších předpisů
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Písemně zašlete:

 • přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
 • strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností
 • čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
 • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům
 • koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let ode dne výkonu činnosti ředitele školy
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném zně

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis, čestná prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2018

Termín podání přihlášek: do 12.03.2018

Informace: www.karvina.cz

Přihlášky doručte osobně nebo poštou na adresu: statutární město Karviná, Odbor rozvoje, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Obálku označit slovy: NEOTVÍRAT – KONKURZ – ZŠ a MŠ U Lesa