Streetartová trasa pohraničím

perex_piknikový koš_ilu.JPG Fotografická soutěž o padesát piknikových košů.


mural 3D (1).jpg

01.07.2024 (aktualizace) – Soutěž pokračuje i v letošním roce, přijměte tip na prázdninové putování za muraly a vyhrajte piknikový koš. 

27.04.2023 – Pokud rádi při svých cestách fotografujete a sdílíte své fotografie na Facebooku nebo Instagramu, pak právě vám je učena fotografická soutěž Streetartová trasa pohraničím spojená s česko-polským projektem STREETARTová spolupráce. Projekt realizuje statutární město Karviná společně s partnerským městem Jastrzębie-Zdrój. Na obou stranách hranice vznikly díky projektu nové velkoformátové malby, tzv. muraly. Obě města tak navázala na již dříve realizované streetartové počiny na jejich územích. Cílem soutěže je tato díla najít, vyfotit a sdílet na sociálních sítích s hashtagem #MURALowawspolupraca nebo #STREETARTovaspoluprace. Celkem osm míst k vyfocení, po třech muralech a jedné atraktivitě na každé straně hranice je uvedeno v níže uvedených pravidlech soutěže.

perex_piknikový koš_ilu.JPG

Prvních padesát soutěžících, kteří url adresy svých příspěvků (případně jejich printscreeny) odešlou Google formulářem organizátorům soutěže, získá piknikový koš – výhrou v soutěži je piknikový koš vybavený 2 talíři, 2 hrnky, 2 sadami příborů, slánkou, pepřenkou a otvírákem na láhve. Zobrazené potravinářské výrobky jsou pouze ilustrativní.

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE S NÁZVEM

„Streetrartová trasa pohraničím”

§ 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Vyhlašujeme fotografickou soutěž (dále jen „soutěž”), která se týká uveřejnění a označení na sociálních sítích 8 fotografií z vybraných lokalizací.

2. Organizátorem soutěže je Městský úřad Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

3. Cílem soutěže je:

- propagace projektu pn. „MURALowa współpraca/STREETARTová spolupráce”, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125 spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko  Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a státního rozpočtu,

- propagace a rozšiřování informací o historii měst Jastrzębie-Zdrój a Karviná,

- propagace myšlenky „navštivte souseda” v kontextu partnerských měst.

4. Soutěž má otevřený charakter a účast v ní je dobrovolná a bezplatná.

5. Soutěže se nemohou zúčastnit pracovníci organizátora, zodpovědní za realizaci projektu „MURALowa współpraca//STREETARTová spolupráce” a pracovníci partnera, zodpovídající za realizaci projektu na české straně.

§ 2

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

1. Předmětem soutěže je uveřejnění a označení na sociálních sítích Facebook nebo Instagram vlastních fotografii z 8 lokalizací uvedených v bodu 2.

2. Fotografie musí být pořízeny v níže uvedených lokalizacích:

- ve městě Jastrzębie-Zdrój, Slezské vojvodství, Polsko

1) Mural/Malba 3D na prostoru Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (lokalizace GPS: 49.950703, 18.597499)

2) Mural/Malba - ul. Śląska (lokalizace GPS: 49.950703, 18.597499)

3) Mural/Malba  - ul. Katowicka ( lokalizace GPS: 49.954664, 18.613166)

4) Park Zdrojowy, ul. Witczaka (lokalizace GPS: 49.95030233876459, 18.56655508486238)

- v Karviné, Moravskoslezský kraj, Česko

5) Mural/Malba na sportovní hale  (lokalizace GPS: 49.8631133N, 18.5328922E)

6) Mural/Malba  - ul. Borovského 814 (lokalizace GPS: 49.8533611N, 18.5519539E)

7) Mural/Malba na stěně naproti letního koupaliště (lokalizace GPS: 49.8654386N, 18.5442111E)

8) Park Boženy Němcové (lokalizace GPS: 49.85064023796024, 18.538461217406265)

3. Fotografie musí být označeny hashtagem:  #MURALowawspolpraca nebo #STREETARTovaspoluprace.

 § 3

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

1.Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění přihlašovacího formuláře dostupného na https://forms.gle/tNUfWEonX6aVjYUTA, který slouží jako informace o uveřejnění fotografií včetně uvedení linku na profil účastníka na sociálních sítích a v případě, že profil má nastavena omezení pro sdílení postů, zaslání printscreenů obrazovky, které umožní potvrdit splnění úkolu.

2. Účastníkem soutěže může být fyzická osoba, která splňuje podmínky účasti v soutěži, které jsou uvedené v těchto pravidlech. V případě, že vyhraje osoba, která není plnoletá, souhlas s účastí v soutěži a převzetí výhry potvrzuje právní zástupce nezletilého.  

3. Účast v soutěži je podmíněna akceptací pravidel a potvrzením účastníka, že:

a) má neomezená práva k fotografiím, včetně autorských práv, souvisejících a souhlas osob, které se na fotografiích nacházejí, v rozsahu nezbytném pro využívání fotografii v rámci těchto pravidel,

b) fotografie nenarušují právní předpisy (zákaz používání nelegálního obsahu),

c) poskytuje souhlas s využitím osobních údajů Organizátorem dle zákona z 10. května 2018 o ochraně osobních údajů za účelem realizace soutěže, výběru výherců a rozdání cen,

d) poskytuje souhlas Organizátorovi pro využití zaslaných fotografií v celku nebo částečně v cílem propagace projektu „MURALowa współpraca//STREETARTová spolupráce” Jastrzębie-Zdrój, především propagace na internetových stránkách Organizátora soutěže,

e) se zavazuje, v případě výhry, k udělení Organizátorovi bezplatné a časově neomezené licence k fotografiím (v souladu s paragrafem 8 pravidel).

4. Přihlášením se do soutěže účastník dává souhlas Organizátorovi s využitím jeho osobních údajů pro potřeby soutěže, včetně uveřejnění údajů na sociálních sítích.

 § 4

POŽADAVKY V RÁMCI SOUTĚŽE

1. Jeden účastník (osoba) se může soutěže zúčastnit pouze jednou a tím způsobem může získat jednu cenu.

2. Účastník soutěže, který nesplňuje podmínky v rámci daných pravidel nebo uveden nepravdivé informace bude ze soutěže vyloučen.

3. Organizátor nenese zodpovědnost za škody způsobené tím, že přihlášený účastník do soutěže předloží chybné nebo neaktuální informace. Účastník soutěže nese plnou právní odpovědnost v případě, že nemá práva k fotografiím přihlášeným do soutěže nebo v případě porušení autorských práv nebo práv třetích stran.

4. Organizátor nehradí náklady na přípravu a doručení fotografií.

5. Přihlášení fotografii do soutěže znamená vyjádření souhlasu s pravidly soutěže.

§ 5

MÍSTO A TERMÍN PRO ZASLÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 1.  Přihlášku do soutěže je nutno zaslat Organizátorovi prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je dostupný na odkaze: www.jastrzebie.pl a www.karvina.cz.

2. Soutěž potrvá do vyčerpání soutěžních cen. O ukončení soutěže bude Organizátor informovat prostřednictvím internetových stránek www.jastrzebie.pl a www.karvina.cz.

§ 6

KRITÉRIA OVĚŘENÍ PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE

1. Proces ověření fotografii bude zajištěn pracovníky Odboru propagace a informací Městského úřadu Jastrzębie-Zdrój a Regionální knihovny Karviná.

2. Ověření se bude týkat kompletnosti uveřejnění 8 fotografií uvedených lokalizací a jejich označení odpovídajícím hashtagem.

3. Účastníci soutěže se proti výsledkům soutěže nemohou odvolat.

§ 7

CENY

1.Prvních 50 soutěžících, po ověření přihlášek z hlediska obsahového, bude e-mailem informováno ohledně místa a času pro vyzvednutí ceny.

2. Pro účastníky soutěže jsou připraveny ceny v podobě piknikových košů s vybavením, které zajistí organizátor.

3. V případě, že účastník-výherce si cenu nemůže osobně vyzvednout v  daném čase a místě, které stanoví Organizátor, bude si moci cenu převzít v termínu dle další dohody mezi účastníkem-výhercem a Organizítorem. Po tomto termínu zůstávají ceny ve vlastnictví Organizátora.

§ 8

VYUŽITÍ FOTOGRAFIÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

1. V momentu, kdy účastník přihlásí fotografie do soutěže, uděluje Organizátorovi bezplatnou licenci na dobu neurčitou, a v případě výhry zplnomocňuje Organizátora k časově a teritoriálně neomezenému využívání zaslaných fotografii, zahrnující:

a) veřejné postování fotografií takovým způsobem, aby byly přístupné všem v místě a čase, který stanoví na svých stranách Organizátor,

b) veřejné publikování, prezentaci, posty, vytváření a mnohonásobné uvedení, dále veřejné zpřístupnění fotografii například na Internetu, šíření na jiných komunikačních, propagačních, informačních nebo reklamních platformách,

c) zálohování a mnohonásobné kopírování (včetně zálohování na pevném disku počítače nebo na jiném zařízení), vytváření kopií, jedině s cílem využívání fotografii v rámci výše uvedených bodů a) a b).

2. Licence zahrnuje právo pro plné využití přihlášených fotografií Organizátorem. Licence zahrnuje také práva závislá.

3. Licence zahrnuje právo svěřit nahrávání nebo reprodukci fotografií třetím osobám.

4. Přihlášení fotografii do soutěže je shodné s prohlášením účastníka, které specifikují pravidla v § 3 bod 3.

5. Účastník potvrzuje, že v případě, kdy nastanou skutečnosti, že nebude disponovat oprávněními, které specifikuje § 3 bod 3, zajistí napravení všech škod, které by vznikly z této situace a vyrovná všechny nároky třetích stran v souvislosti s porušením práv, především autorských práv a navazujících. 

6. V případě, že třetí strana vznese nároky směrem k Organizátorovi v rámci porušení autorských nebo majetkových práv k fotografiím zaslaným účastníkem soutěže, je účastník povinen se postavit na stranu Organizátora, zprostit ho všech nároků, uhradit uznané nebo právně uznané nároky spolu s dalšími náklady.  

5. Účastníci soutěže se zavazují k tomu, že nebudou uplatňovat nároky v případě, že Organizátor nevyužije nebo částečně využije fotografie přihlášené do soutěže.

 § 9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato pravidla jsou jediným výlučným dokumentem, který stanoví zásady a podmínky pro realizaci soutěže.

2. Organizátor může vyloučit účastníka ze soutěže v případě, že naruší pravidla soutěže.

3. Organizátor má právo k provedení změn v pravidlech soutěže na každé etapě realizace soutěže. Všechny změny, které Organizátor učiní, budou uveřejněny na jeho internetových stránkách.

4. Organizátor má právo na zkrácení/prodloužení doby trvání soutěže, její přerušení nebo nevyhlášení výsledků bez udání konkrétního důvodu.

5. Organizátor nenese zodpovědnost za to, když účastník uvede nesprávné nebo nepravdivé informace a znemožní tímto kontakt nebo zpoždění předání cen.

6. Veškeré spory, které mohou vzniknout při realizaci aktivit Organizátora, budou řešeny soudní cestou dle sídla Organizátora.

7. V záležitostech, které pravidla nespecifikují, platí ustanovení Občanského zákoníku, pravidel pro ochranu osobních údajů a zákon o autorských právech a další navazující.

8. Všechny informace o soutěži sdělí Organizátor. Zodpovědné osoby ze strany Organizátora jsou pracovníci Odboru propagace a informací Městského úřadu Jastrzębie-Zdrój.

9. Konečný výklad pravidel soutěže náleží Organizátorovi soutěže.  

 

logo CZ-PL Překračujeme hranice - nové.jpg

 

 

Projekt „STREETARTová spolupráce“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „MURALowa współpraca“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003125, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.