Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

4637.jpg Opatření pro poskytovatele zdravotních služeb. 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové pece, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje s účinností ode dne 21. října 2020

1. vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby"), u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,

2. zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID- 19, nepřicházeli do kontaktu s Jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje,

3. pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

4. stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a podle doporučení Ministerstva zdravotnictví a, jde-li o poskytovatele sociálních služeb, také Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

II.

S účinností ode dne 21. října 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. března 2020, č. j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN.

  

Ill.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

 

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS­ CoV-2 v Evropě.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území české republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19. Poskytovatelé zdravotních a pobytových sociálních služeb by měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy virem SARS-CoV-2, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření. Pro včasnou identifikaci osob s onemocněním COVID-19 je potřebné pravidelně sledovat zdravotní stav osob, nacházejících se v pobytovém zařízení, a v případě zjištění rizikových faktorů tyto osoby urychleně separovat od ostatních a zajistit ohlášení tohoto rizika místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Pro předcházení rozšíření nákazy je rovněž potřebné zajistit určení personálu, který bude výlučně pečovat o osoby s onemocněním COVID-19, jež budou umístěny v oddělených prostorách zařízení. K zajištění dostatečného personálu je možné využívat i nařízené pracovní povinnosti pro žáky a studenty připravující se na výkon zdravotnického povolání nebo práce v sociálních službách.

 

prof. MUDr. Roman Prymula, Csc., Ph.D.
ministr zdravotnictví

Cele znění mimořádného opatření: pdf.pngMO MZDR 13719.pdf