Hygienici nařídili testování zaměstnanců na všech šachtách

sachta.jpg OKD, a.s., musí nechat otestovat všechny své zaměstnance a osoby vykonávajících práci na všech svých pracovištích a provozech umístěných v okrese Karviná. 


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Č. 7/2020 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (,,dále jen zákona č. 258/2000 Sb.") ve smyslu § 82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2

nařizuje 
mimořádné opatření při epidemii
 

spočívající v povinnosti právnické osoby OKD,a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, IČ: 059 79 277 (dále jen „účastník řízení") s účinnosti ode dne 17.6.2020 zajistit nejpozději do 30.6.2020 vyšetření všech svých zaměstnanců a osob vykonávajících práci pro účastníka řízení na všech jeho pracovištích a provozech umístěných v okrese Karviná (vyjma pracoviště Důl Darkov a dále vyjma pracoviště Golf resort Lipiny) na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19, a to prostřednictvím Rapid testu, provedeného zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Účelem nařízení na území Moravskoslezského kraje je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva a jeho skupin a zabránění přenosu a šíření původce nákazy (SARS-CoV-2) s ohledem na stávající epidemiologickou situaci na pracovišti Důl Darkov a dále na pracovišti Důl ČSM Jih a Sever, která provozuje účastník řízení.


Čl. II

Vymezení pojmů

Provedení výše uvedeného vyšetření spočívá v odběru kapilární krve z bříška prstu do pipety a následně po 15 minutách jsou na destičce vyhodnocovány protilátky třídy IgG a lgM proti koronaviru COVID-19.

 

Čl. III

Důvod vydání nařízení

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 14.6.2020 celkem 328 osob vykonávajících práci pro účastníka řízení, u kterých byl diagnostikován nový koronavirus SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19. Účelem provedení uvedeného vyšetření je ochrana společnosti a zamezení šíření onemocnění COYID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 zejména prostřednictvím osob, u nichž se neprojevují příznaky onemocnění.


Čl. IV

Opatření k ochraně zdraví

Účastník řízení je povinen s účinností od 17.6.2020 neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho zaměstnanec byl testován na COVID-19 s pozitivním výsledkem.


Čl. V

Povinnost fyzických osob

Všem zaměstnancům a osobám vykonávajícím práci pro účastníka řízení na všech jeho pracovištích a provozech umístěných v okrese Karviná (vyjma pracoviště Důl Darkov a dále vyjma pracoviště Golf resort Lipiny) se nařizuje s účinnosti od 17.6.2020 podrobit se vyšetření na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19, a to prostřednictvím Rapid testu. V případě pozitivního výsledku Rapid testu na COVJD-19 u zaměstnance je tento zaměstnanec povinen se podrobit výtěru z nosohltanu na PCR vyšetření. Uvedená povinnost se nevztahuje na fyzické osoby vykonávající práci pro účastníka řízení, které v minulosti prodělaly onemocnění COVID-19.


Čl. VI

Rapid testy

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se zavazuje poskytnout bezúplatně účastníkovi řízení rapid testy v množství odpovídajícímu počtu testovaných osob, a to na základě předávacího protokolu. Účastník řízení je povinen nejpozději do 5.7.2020 písemnou formou ve strukturovaném formátu elektronicky (jméno, příjmení pracovníka, pracoviště, datum a hodina provedení testu, výsledek) předat Krajské hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě výsledky provedeného testování.

ČI. VI

Kontrola a sankce

Účastník řízení a dále fyzické osoby vykonávající práci pro účastníka řízení jsou povinny. se tomuto mimořádnému opatření podřídit.

 

Čl. VI

Účinnost

Podle § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

 

ČI. VII

Poučení pro obec

Podle ust. 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno město Karviná toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.O.,
ředitelka
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

   

Dokument ke stažení zde: pdf.pngmimoradne_opatreni_2020_07.pdf