Opakované projednání upraveného návrhu Územního plánu Karviné

nový územní plán.jpg Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel územního plánu informuje, že je zpracován upravený návrh nového Územního plánu Karviné, který byl upraven na základě výsledku veřejného projednání v roce 2016.


perex_OSŽP_ilu.jpg

Veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Karviné s výkladem projektanta se uskuteční ve středu 13.12.2017 ve 14:00 hodin v  malém sále Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Univerzitní náměstí 1934/3 v Karviné – Fryštátě. Na veřejném projednání  nebude podán výklad k řešení celého území, ale pouze ke změnám, které byly provedeny od veřejného projednání v roce 2016.

Uvedený návrh je k veřejnému nahlédnutí od 10.11.2017 do 20.12.2017 v tištěné formě na Odboru stavebním a životního prostředí  Magistrátu města Karviné, budova B, ul. Karlova Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát a v digitální formě na stránkách statutárního města Karviné, a to  na stránce věnované novému územnímu plánu Karviné.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného jednání, tj. do 20.12. 2017 může každý uplatnit připomínky, v téže lhůtě mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí být uvedeno jejich odůvodnění, vymezeno území dotčené námitkou a uvedeny údaje podle katastru nemovitostí.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. K uplatnění námitek a připomínek Vám doporučujeme využít formulář, který je uveden na stránce věnované novému územnímu plánu Karviné.

Obor stavební a životního prostředí Magistrátu města Karviné