Odbory magistrátu


Tajemník magistrátu

nogol.jpg

PhDr. Roman Nogol MPA
Tajemník magistrátu
Telefon: 596 387 243
Email:

logo-cz-www.jpg


Interní auditor

Interní auditor provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost, jejímž cílem je  napomáhat organizaci udržovat efektivní řídící a kontrolní systémy a podporuje jejich neustálé zdokonalování. Interního auditor je přímo podřízen primátorovi města a stojí mimo výkonnou organizační strukturu magistrátu.

 

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický sestavuje návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu, navrhuje rozpočtová opatření, zabezpečuje pojištění majetku, vede účetnictví o hospodaření města, zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a  rušení účtů. Dále zajišťuje výkon správy místních poplatků a vymáhání pohledávek.

 

Odbor majetkový

Odbor majetkový zajišťuje výkon vlastnických práv k movitému a nemovitému majetku města včetně správy, provozu a údržby majetku města a zajišťuje přípravu, realizaci a kordinaci investičních akcí města. Dále spolupracuje s Úřadem práce ČR v oblasti výkonu veřejné služby a veřejně-prospěšných prací. Bližší popis vykonávaných činností je uveden u každého oddělení.

 

Odbor organizační

Odbor organizační zajišťuje zejména provoz úřadu a organizační servis zastupitelům města při výkonu jejich veřejných funkcí. Pro občany zajišťuje provoz podatelny a kontaktního místa CzechPOINT. 

 

Odbor rozvoje

Zajišťuje a koordinuje vypracování návrhu strategického plánu ekonomického rozvoje města a komunitního plánu. Do jeho působnosti spadá oblast hornictví a životního prostředí a oblast dopravy. Do výčtu činností spadá rovněž marketing města, zahrnující rozvoj cestovního ruchu, zajištění organizace a propagace celoměstských kulturních a sportovních akcí, zajištění mediální propagace města a oblast školství.

 

Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a v rámci sociálně-právního poradenství pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dále zajišťuje agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Senior taxi, parkovací průkazy, veřejné opatrovnictví a realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, včetně dotačního řízení sociálních a návazných služeb.

 

Odbor správní

Odbor správní se zabývá správními činnostmi v oblastech občanskosprávní (zejména evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, matrika), dopravněsprávní (registr řidičů, registr vozidel, dopravní přestupky), přestupkové (přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku), živnostenské (živnostenská oprávnění, živnostenská kontrola, evidence zemědělských podnikatelů).

 

Odbor stavební a životního prostředí

Odbor stavební a životního prostředí  Magistrátu města Karviné je  obecným stavebním úřadem na území města Karviné. Je úřadem územního plánování,  speciálním stavebním úřadem pro  pozemní komunikace, vyvlastňovacím úřadem,  vodoprávním úřadem, orgánem státní památkové péče,  správním orgánem na úseku jednotlivých složek  životního prostředí (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana lesního půdního fondu, myslivost,  vodní hospodářství, ovzduší, odpady, lesy,  rybářství a ochrana zvířat proti týrání) na území města Karviné a obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava, pro které je zároveň a pracovištěm  krizového řízení, obrany obyvatelstva a povodňového orgánu.