E-podatelna

Adresa podatelny: epodatelna@karvina.cz


Adresa podatelny: epodatelna@karvina_cz

email.png

Statutární město Karviná přijímá všechny níže uvedené formáty elektronických příloh datových zpráv. Pro zasílání elektronických dokumentů doporučujeme přednostně využívat formáty, které jsou zvýrazněny:
 

 1. pdf (Portable Document Format)
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 3. doc/docx (MS Word Document)
 4. rtf (Rich Text Format)
 5. txt (prostý text)

 

 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document) odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet) odp (Open Document Presentation)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics) tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)  

Elektronická podání lze uskutečnit: elektronickou poštou nebo doručením datové zprávy na nosiči CD-ROM (CD-R,RW; CD+R,RW) nebo DVD-ROM (DVD-R,RW; DVD+R,RW) poštou na adresu magistrátu nebo osobně na podatelnu.


Přijetí datové zprávy: Po přijetí datové zprávy na adresu elektronické podatelny je odesílateli zaslána informace o přijetí v tomto znění: "Vaše datová zpráva zaslaná na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Karviné byla přijata -datum- -čas-."


Odmítnutí datové zprávy: V případě, že přijatá datová zpráva obsahuje škodlivý kód (virus), není předána elektronické podatelně magistrátu. Odesílateli se v takovém případě neodesílá žádná informace protože, že není možné 100% určit, že zpráva byla odeslána skutečně z adresy odesílatele. Datové zprávy, které neodpovídají svým formátem stanoveným podmínkám (viz výše), nebudou elektronickou podatelnou zpracovány. V takovém případě bude odesílateli odeslána informace o odmítnutí podání.


Zákony, podle kterých je možné doručovat podání elektronicky:

 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád